ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงพัฒนา


30 กันยายน 2565 24
วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนคร เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงพัฒนา โดยมี นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาล นางบุษบา สหกิจวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักคลัง นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง นางสาวปริศนา ธาติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายทนุ ปัญญาผูก ผู้แทนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 5 ผศ.ดร.ไกรวุฒิ ใจคำปัน หัวหน้าโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่