ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดโครงการและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


21 กันยายน 2565 14
วันที่ 21 กันยายน 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนและเยาวชนในชุมชน มีความรักและหวงแหนชุมชนของตนเอง มีส่วนร่วมในการปกป้องชุมชนของตนเองให้ห่างไกล   ยาเสพติดและมีการรวมกลุ่มของเยาวชนในชุมชน โดยมี นายประสิทธิ์ พวงสำลี สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจากชุมชนบ้านปิงและชุมชนเอื้ออารี และนักเรียน เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#tobenumberone
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่