ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ที่มีภูมิลำเนาหรือมีสถานที่ประกอบกิจการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร


20 พฤษภาคม 2565 312

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ที่มีภูมิลำเนาหรือมีสถานที่ประกอบกิจการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์ฝึกอบรมการสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ด้านการจัดการอาหารให้สะอาดและปลอดภัย ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมอนามัยกำหนด สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการวัดผลและประเมินผล จะได้รับวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวไว้เป็นหลักฐานผู้ผ่านการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้ารับการอบรม (ในวันและเวลาราชการ)
ศูนย์ฝึกอบรมการสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลนครเชียงใหม่
ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครเชียงใหม่
โทร. 053-259138, 053-259139 โทรสาร 053-259139

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: https://drive.google.com/drive/folders/1x5H2dd_pJ7EN2uYEBLTKSbCKwaD8QqSt?usp=sharing
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่