ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ลงเยี่ยมบ้าน (Home Visit) ร่วมกับ อบจ.ชม. ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์วัยทองนิเวศน์ เชียงใหม่


21 มกราคม 2565 64
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวพรผกา ตาระกา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาวรุจิเรข ธรรมชัย นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาบ้านและชุมชน ปี 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ(Home Visit) ในชุมชนหนองเส้งและชุมชนบ้านวัดเกต ร่วมกับนายอนุสรณ์ ธรรมดา หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์วัยทองนิเวศน์ นางสาวกาญจนา ยาปัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางศิรภัชร์ฌา เฮงหวาน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อประเมินเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับบริการก่อนเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์วัยทองนิเวศน์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ และได้นำสิ่งของจากผู้บริจาค โครงการ “ฮอมกัน ปั๋นหื้อ” มอบถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้ผู้สูงอายุดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพประจำวัน
   
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่