ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566


12 ตุลาคม 2564 163

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2565
ลงทะเบียน ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)


คุณสมบัติ
  • ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 และผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ
  • ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจากภูมิลำเนาอื่นเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
  • ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการจากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  • ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้สูงอายุ
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
  • หน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

กรณีมอบอำนาจ ให้แนบเอกสารดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม
โทร 053-259175 และ 091-8488418
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่